Skip to content Skip to footer

Entitats

Tipus d' entitats

Les entitats membre són el nucli del Consell de la Joventut d' Espanya. En aquesta secció trobaràs informació sobre els consells de joventut i entitats que formen part del CJE.

Tenim, que representen milers de persones joves i es divideixen en tres categories: Entitats de Ple Dret, Entitats Observadores i Entitats amb Conveni de Col·laboració i/o participació.

Vols ser una entitat membre del CJE? Entra i descobreix com. 

De ple dret

Drets de les entitats membres de Ple Dret.

1. Participar en tots els òrgans de govern no electes amb el nombre de persones delegades que els correspongui (fins a 9), amb dret de veu i vot.

2. Elegir i ser elegits per als òrgans del Consell de la Joventut d'Espanya.

3. Participar en les activitats organitzades pel Consell de la Joventut d'Espanya.

4. Tenir la possibilitat de participar en les activitats en què prengui part el Consell de la Joventut d'Espanya.

5. Tenir accés a la informació i, prèvia sol·licitud, a la documentació del Consell de la Joventut d'Espanya.

6. Proposar assumptes a l'ordre del dia de les Assemblees Generals i Assemblees Executives, decidint aquests òrgans sobre la seva inclusió o no.

7. Fer propostes de resolucions als òrgans de govern.

8. Demanar la convocatòria dels òrgans de treball i assessorament que estimi oportú.

9. Consultar en qualsevol moment, prèvia petició, els comptes i balanços del Consell de la Joventut d'Espanya.

10. Utilitzar, prèvia petició, la infraestructura i els serveis del Consell de la Joventut d'Espanya.

Observadores

Drets de les entitats membres observadors.

01

1

Participar en tots els òrgans de govern no electes amb una persona delegada que tindrà dret a veu, però no vot.
02

2

Participar en les activitats organitzades pel Consell de la Joventut d' Espanya.
03

3

Tenir la possibilitat de participar en les activitats en què prengui part el Consell de la Joventut d' Espanya.
04

4

Tenir accés a la informació i, prèvia sol·licitud, a la documentació del Consell de la Joventut d'Espanya.
05

5

Proposar assumptes a l' ordre del dia de les Assemblees Generals i Assemblees Executives, decidint aquests òrgans sobre la seva inclusió o no.
06

6

Fer propostes de resolucions en els òrgans de govern.
07

7

Demanar la convocatòria dels òrgans de treball i assessorament que estimi oportú.
08

8

Consultar en qualsevol moment, prèvia petició, els comptes i balanços del Consell de la Joventut d' Espanya.
09

9

Utilitzar, prèvia petició, la infraestructura i els serveis del Consell de la Joventut d' Espanya.

De conveni

El Consell de la Joventut d'Espanya podrà establir convenis de col·laboració amb aquelles entitats, públiques o privades, o administracions amb les quals es consideri d'interès per a la consecució de les seves funcions. També es podrà realitzar acords amb moviments socials estructurats que no tinguin el registre corresponent. Així com col·laborar i donar suporta aquells moviments socials no estructurats que siguin d'especial interès.

Es podran seguir els següents models:

Convenis de Col·laboració

Seran aquells que no comportin una participació de l' entitat amb la qual s' està duent a terme el conveni en els òrgans de govern i assessorament del Consell de la Joventut d' Espanya.

Convenis de participació

Seran aquells que comportin una participació de l' entitat amb la qual s' està duent a terme el conveni en els òrgans de govern i assessorament del Consell de la Joventut d' Espanya.

Com formar-ne part?

Des del CJE ens posicionem a favor de l'enfortiment de les organitzacions juvenils com a representants i interlocutores vàlides, per ells treballem activament per ampliar el nombre d'entitats que formen part del consell i seguir ampliant l'estructura dels Consells de la Joventut al llarg del territori.

La incorporació com a entitat membre del Consell de la Joventut d'Espanya, s'iniciarà amb una petició formal de sol·licitud d'ingrés que es pot presentar en qualsevol moment i haurà d'anar acompanyada de la documentació requerida en l'article 155 del nostre reglament d'organització i funcionament intern (ROFI).

Si tens dubtes posa't en contacte amb nosaltres.

Per què ser-hi membre?

Per fer escoltar la vostra veu

Ser una entidad miembro del CJE te da acceso a instituciones nacionales e internacionales.

Defineix el futur de la joventut

Ser una entitat.

Desenvolupament organitzatiu

Ser entitat membre et brinda diferents vies de suport organitzatiu per incrementar les capacitats de la teva entitat.

Comparteix la teva experiència

A través de las diferentes redes y grupos de trabajo que integran el Consejo para mejorar la situación de juventud española.

Participa en diferents esdeveniments a nivell nacional i internacional

Trabajo en red conecta y comparte tu experiencia con más de 60 entidades juveniles.

Suport a entitats

Des del Consell de la Joventut d'Espanya (CJE) comptem amb un servei d'acompanyament i suport jurídic tècnic per a la creació d'entitats juvenils i consells de la joventut autonòmics i per donar-los suport en els problemes que es puguin trobar.

Oferim un servei d'acompanyament personalitzat i especialitzat, realitzat per persones expertes amb experiència associativa que treballen de forma conjunta per ajudar el consell en el desenvolupament de línies de formació i facilitació.

Si teniu més dubtes podeu consultar l'apartat de formació.

Guies i materials

Assessorament

Coneix els consells de la joventut

Anar al contingut