Skip to content Skip to footer

Què és el CJE?

Què som

Tenim un compromís: participar en el disseny de les polítiques que de forma directa o indirecta afecten les persones joves per millorar la qualitat de vida de la joventut i donar resposta als seus problemes, inquietuds i aspiracions.

El Consell de la Joventut d'Espanya (CJE) és una plataforma de més de 60 entitats juvenils, creada per llei el 1983 i formada pels Consells de Joventut de les Comunitats Autònomes i organitzacions juvenils d'àmbit estatal. Propiciem la participació de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural del nostre Estat en un entorn global, tal com recull l' article 48 de la Constitució Espanyola.

Els nostres valors són:

La participació democràtica i plural

Com a mitjà per exercir la plena ciutadania en la societat.

El compromís social

La igualtat d' oportunitats

El diàleg

El respecte a la diversitat

En el seu més ampli sentit.

La nostra tasca representativa, crítica i reivindicativa ha consolidat el CJE com un interlocutor vàlid dels interessos de la joventut i alhora ens ha permès anar conquerint espais d'actuació en els quals les persones joves hem deixat de ser mers espectadors per convertir-nos en protagonistes.

Estructura

Comissió permanent

La Comissió Permanent és l' òrgan de gestió del Consell de la Joventut d' Espanya. És elegida per l' Assemblea General per a un mandat de dos anys i està composta per set o nou persones joves de les diferents entitats membre que formen part del CJE.És la responsable de la direcció política i dur a terme les línies d' actuació que l' assemblea li confia mitjançant el pla de treball i ha de retre comptes de la gestió que fan del CJE en finalitzar el seu mandat.

Equip tècnic

L' Equip Tècnic és el grup de professionals que treballa per tirar endavant les decisions adoptades per la Comissió Permanent i l' acompanya en el compliment de la seva tasca al capdavant del CJE.Es tracta de persones contractades que abasten un ampli espectre de perfils professionals i que treballen de manera coordinada des de les diferents àrees i àmbits de la institució.Al capdavant de l'equip Tècnic es troba la Gerència.

Comissió de Garanties

La Comissió de Garanties és l' òrgan encarregat de la supervisió i interpretació del reglament intern i les normes que regeixen el CJE davant qualsevol conflicte o problema que pugui sorgir.Està format per fins a cinc persones de diferents entitats i el seu mandat és de dos anys.

Comitè de relacions internacionals

El Comitè de Relacions Internacionals és un òrgan adscrit a la Comissió Permanent amb l' objectiu d' ajudar al compliment dels fins del CJE en la representació internacional, així com per facilitar la connexió del treball en l' àmbit internacional amb les àrees de treball.Està format per un màxim de set persones de les diferents entitats membre que formen part del CJE.

Consell de la Joventut d' Espanya

Inscrita

 • Antonio Ortíz
  Gerent
  • Silvia Carreño
   Incidència Política
   • Paula del Pi
    Tècnic d' incidència
   • Rubén Díaz
    Recerca
  • Antonio Martínez
   Comunicació
  • Shakti Alonso
   Formació i projectes
   • Jorge Moral
    Diàleg amb la Joventut
  • Coral Céspedes
   Administració i serveis
   • Marc Collado
    Comptabilitat
    • Silvia Ávila
     Auxiliar administratiu

Què defensem?

Els Consells de la Joventut som òrgans de participació que tenim com a finalitat principal canalitzar la veu de la joventut de manera lliure i eficaç.

Treballem activament per enfortir la visió de la joventut com a col·lectiu jove, és a dir, com un grup demogràfic amb problemes particulars i comuns entre si, que fa necessari que reivindiquin de manera col·lectiva per millorar la seva situació.

També col·laborem amb organitzacions i les persones joves per capacitar-les i dotar-les d'eines que els permetin una capacitat plena per participar per part del jovent. L'única manera que pugui existir una participació d'una manera correcta i eficaç, és que la joventut tingui capacitat de poder participar en els debats de manera plena, per això un dels nostres objectius és la capacitació de les organitzacions que ens conformen, però també de la joventut com a col·lectiu.

Drets de la joventut

Col·laborem amb els agents socials i partits polítics per donar solucions i respostes als problemes i inquietuds de les persones joves.

Incidència política

Dissenyem, creem i liderem propostes per empoderar les persones joves i donar-los veu en els processos duts a terme pel govern i les cambres de representació.

Participació

Garantim que totes les entitats i consells de joventut siguin protagonistes en els processos de presa de decisió.

Treballs en xarxa

Cooperem amb entitats juvenils i de tercer sector per millorar la qualitat de vida de les persones joves i donar resposta als seus problemes.

Què pensem?

El Consell de la Joventut d' Espanya té com a missió millorar les condicions de vida de les persones joves i per això desenvolupa diferents accions d' incidir en les polítiques públiques i en les propostes dels organismes i institucions. Però per construir aquestes propostes el Consell ho fa a través de processos de diàleg i debat que es cristal·litzen en els seus posicionaments polítics. En aquest sentit, el CJE té diferents vies de manifestar les seves propostes:

D' una banda, hi ha el Document de Bases, que és un compendi que recull totes les reivindicacions que el Consell ha anat desenvolupant en diferents àmbits, des de polítiques de drets de la joventut, a les propostes per assolir una plena igualtat o per promoure una transició ecològica justa. Aquest document s' aprova a l' Assemblea General Ordinària on és sotmès al debat de les entitats que formen part del Consell i que pot ser esmenat o actualitzat per les propostes dels grups de treball que el CJE habilita per a tal efecte.
Després, per respondre a l' actualitat i aquells successos que requereixen un posicionament més urgent hi ha les resolucions que són textos més curts i cenyits a una temàtica concreta mitjançant els quals les entitats i consells membre manifesten la seva voluntat i reivindicacions envers la societat, les administracions públiques o les institucions. Les resolucions són aprovades en Assemblees Executives a proposta d' un grup de treball, una entitat membre o de la Comissió Permanent.

Diàleg amb la Joventut

Diàleg amb la Joventut és una iniciativa de la Unió Europea que promou la participació de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural en tots els nivells territorials, des del local a l' europeu; i fomenta el debat entre joves i responsables de la presa de decisions per al disseny, implementació, seguiment i avaluació de les polítiques públiques que repercuteixin en la joventut.

El programa compta amb grups de joves voluntaris a cada comunitat autònoma (anomenats Ambaixades) que implementen diferents tipus d'activitats consultives amb l'objectiu d'extreure informació sobre l'opinió de la joventut sobre els temes de cada cicle, basats en les Metes Europees de la Joventut.

El Diàleg de la UE amb la Joventut està coordinat pel Consell de la Joventut d'Espanya en col·laboració amb l'INJUVE, i cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea.

La nostra història

Anar al contingut